Характеристика служби медико-соціальної експертизи

У 2017 році первинними медико-соціальними експертними комісіями оглянуто 47489 хворих та інвалідів, що на 1,7% менше рівня минулого року, із них 27,4% – первинно (табл.1).

Таблиця 1

Рік Кількість засідань Оглянуто осіб Оглянуто на 1 засіданні
всього в сер. на 1 МСЕК в т.ч. виїзних, % всього З них
первинно пит. вага первинних, % повторно по оскарженню та контролю
2015 4577 199,0 21,8 50170 13589 27,1 34817 1764 11,0
2016 3837 166,8 20,1 48300 12886 26,7 33996 1418 12,6
2017 4406 191,6 22,5 47489 13030 27,4 33190 1269 10,8

 

Упродовж року комісіями проведено 4406 засідань, в тому числі 990 виїзних, що складає 22,5% (20,1% у 2016 р.). На одному засіданні в 2017 році в середньому оглядалося 10,8 осіб, що дещо менше рівня минулого року.

В 2017 році визнано інвалідами 10863 особи, що складає 53,49 на 10 тис. населення (у 2016 – 53,18), у працездатному віці – 9680 осіб, що складає 64,34 на 10 тис. працездатного віку (63,87 у 2016). В цілому по області відбулось незначне зростання кількості первинно визнаних інвалідами: серед дорослого населення на 56 осіб (+0,5%), та серед осіб працездатного віку – на рівні минулого року.

Таблиця 2

Рік Визнано інвалідність первинно Тимчасова непрацездатність Скерування необгрунтоване
абс. число питома вага від оглянутих, % абс. число питома вага від оглянутих, % абс. число питома вага від оглянутих, %
2015 11200 88,7 765 6,0 668 5,3
2016 10807 88,6 762 6,2 634 5,2
2017 10863 89,5 707 5,8 562 4,6

 

Відсоток невизнаних становить – 10,4%, з них необґрунтовано скерованих – 562 особи (4,6%), визнано тимчасово непрацездатними – 707 осіб (5,8%). Комісіями надалі інтенсивно проводилась робота з налагодження стабільних відносин між МСЕК та територіальними ЛКК, що дозволило у 2017 р. дещо знизити кількість необґрунтовано скерованих в порівнянні із минулим роком на 11,4%.

Надалі значна увага приділялася такому методу первинної профілактики інвалідності, як продовження листка непрацездатності для доліковування, що дозволяє попередити встановлення інвалідності або домогтися встановлення нижчих груп інвалідності.

Таблиця 3

2015 2016 2017
Кількість тимчасово непрацездатних 765 762 707
Кількість працюючих, скерованих на інвалідність 4289 4247 4131
Показник на 1000 працюючих, скерованих для встановлення інвалідності 178,4 179,4 171,1

Кількість продовжених листків непрацездатності у 2017 р. зменшилась, що дещо погіршило показник продовження лікарняного листка в порівнянні з минулим роком – 171,1 на 1000 працюючих, скерованих на інвалідність (179,4  у 2016 р.) При цьому, ефективність продовження листка непрацездатності у 2017 р. складає 77,9%, що значно вище минулого року – 67,6%. Надалі цей показник достатньо високий в порівнянні із середньо українським.

У 2017 р. число працюючих осіб при первинному скеруванні на МСЕК, залишається на достатньо високих рівнях – працюючі складають 34,1% від первинно скерованих (34,8% у 2016 р.) та 30,4% (30,9% в 2016 р.) від первинно визнаних.

В розрізі груп серед працюючих у 2017 р. визнано:

І – 181 (5,5%), 187 (5,6% у 2016), 197 (5,8% у 2015), 173 (5,5% у 2014), 140 (4,2% у 2013),

ІІ – 824 (24,9%), 760 (22,7 у 2016), 776 (22,8%), 714 (22,7% у 2014), 780 (23,6%) відповідно,

ІІІ – 2301 (69,6%), 2397 (71,7 у 2016), 2428 (71,4%), 2264 (71,8%) та 2385 (72,2%) відповідно.

Таблиця 4

Рік Всього До 39 років 40-58 (ж), 40-59 (ч) Пенсійний вік
кількість % кількість % кількість %
2015 11200 3391 30,3 6370 56,9 1439 12,8
2016 10807 3107 28,8 6572 60,8 1128 10,4
2017 10863 2909 26,8 6771 62,3 1183 10,9

У віковій структурі первинно визнаних інвалідами в цілому відзначається деяке скорочення питомої ваги осіб працездатного віку в загальній кількості визнаних первинно – 89,1% проти 89,6% у 2016 р. (табл.4). При цьому, частка осіб у віковій категорії до 39 років дещо зменшилась. Кількість осіб у віковій категорії від 40 до 58 р. (ж) та 59 (ч) включно зросла, в порівнянні із попередніми роками, за рахунок облікування вікових категорій жіночого населення у віці 55-58 рр. Високий показник працездатного віку при первинному виході на інвалідність є свідченням поглиблення соціальних проблем у суспільстві: скорочення робочих місць, зубожіння населення та зростання захворюваності, зрештою – воєнні дії в державі.

Частка осіб пенсійного віку не скоротилась, оскільки високий рівень інфляції, знецінення пенсії, неоправданий ріст цін на медикаменти, продукти харчування тощо, є негативним фактором. Все це веде до критичного зубожіння цієї найбільш незахищеної частини населення.

Таблиця 5

Рік Визнано інвалідами первинно,

всього

І гр. ІІ гр. ІІІ гр.
абс. число питома вага, % абс. число питома вага, % абс. число питома вага, %
2015 11200 1437 12,8 2843 25,4 6920 61,8
2016 10807 1184 11,0 2737 25,3 6886 63,7
2017 10863 1218 11,2 2772 25,5 6873 63,3

У груповій структурі у 2017 році частка усіх груп практично на рівні минулого року. Частка працездатного віку також на рівні минулого року (табл. 6).

Таблиця 6

І група ІІ група ІІІ група
Всього З них в працездатному віці Всього З них в працездатному віці Всього З них в працездатному віці
абс.ч. % абс.ч. % від заг. кільк. абс.ч. % абс.ч. % від заг. кільк. абс.ч. % абс.ч. % від заг. кільк.
2015 1437 12,8 693 48,2 2843 25,4 2355 82,8 6920 61,8 6713 97,0
2016 1184 11,0 698 59,0 2737 25,3 2300 84,0 6886 63,7 6681 97,0
2017 1218 11,2 721 59,2 2772 25,5 2299 82,9 6873 63,3 6660 96,9

На ці показники постійний вплив мають соціальні та економічні фактори. Це, зокрема: втрата роботи відносно молодого населення у зв’язку із економічною кризою; інфляційні процеси в суспільстві; зниження рівня життя населення, – все підживлює соціальну складову у структурі медико-соціальної служби. Також важливим чинником залишається велика кількість скерувань на визначення інвалідності хворим із важкою патологією, про що свідчить стабільне вагоме зростання питомої ваги І-ІІ груп працездатного віку.

У 2017 році питома вага первинно визнаних з дитинства та із числа військовослужбовців скоротилась, внаслідок професійного захворювання та трудового каліцтва – зросла проти рівня минулого року – на 54%. Частка інвалідів внаслідок загального захворювання – практично на рівні минулого року.

 

Таблиця 7

Внаслідок професійного захворювання та труд. каліцтва загального захворювання із числа військово службовців з дитинства аварії на ЧАЕС
абс.

ч-ло

питома вага,% абс.

ч-ло

питома вага,% абс.

ч-ло

питома вага,% абс.

ч-ло

питома вага,% абс.

ч-ло

питома вага,%
2015 266 2,4 9270 82,8 404 3,6 1260 11,2 40 0,36
2016 275 2,5 8796 81,4 606 5,6 1130 10,4 38 0,35
2017 423 3,9 8877 81,7 493 4,5 1070 9,8 38 0,35

Первинна інвалідність постраждалих від аварії на ЧАЕС складає 38 осіб, що на рівні минулого року. Показник  на 10 тис. населення – 0,19 (0,19 у 2016 р.). У працездатному віці – 18 інвалідів, що складає 0,12 (0,14 на 10 тис. населення у 2016 р.). За класами хвороб найбільшу питому вагу складають хвороби системи кровообігу – 60,5% (62,5% у 2016р.) та новоутворення –  23,7% (25,0% у 2016 р.).

міжкімнатні двері вхідні двері гаражні ворота Львів відкатні ворота Львів пластикові вікна пластикові вікна ламінат ціна міжкімнатні двері ковролін львів паркетна дошка відкатні ворота сейфи Львів