Щодо запобігання правопорушенням у

КЗ ЛОР «Львівський обласний Центр медико-соціальної експертизи»

 

пп

Перелік заходів

Термін

виконання

Виконавці

1.

Провести розяснювальну роботу, направлену на недопустимість хабарництва та підвищення відповідальності працівників за порушення вимог чинного законодавства. Довести до відома працівників ЗК «Про запобігання корупції» та розділ 8 Кримінального Кодексу України.

січень червень

Головний лікар, юрисконсульт

ЛОЦМСЕ

2.

Надавати фізичним та юридичним особам інформацію стосовно МСЕ, яка передбачена Законами України Про інформацію” і “Про звернення громадян, «Про захист персональних даних».

На вимогу

Головний лікар, голови МСЕК

3.

Систематично аналізувати поступлення та розгляд звернень громадян та доповідати на виробничих нарадах. Вживати заходів щодо недопущення порушення Закону України «Про звернення громадян»,«Про захист персональних даних».

Систематично

Лікар методист

4.

Посилити контроль за дотриманням працівниками МСЕК вимог чинного законодавства при проведенні медико-соціальної експертизи,в т.ч. шляхом проведення спільних засідань, збільшення консультативної допомоги та навчання працівників МСЕК.

Систематично

Головний експерт, голови обласних МСЕК

5.

Головам обласних МСЕК посилити та систематизувати контрольні функції, в тому числі шляхом проведення комплексних перевірок підлеглих комісій не рідше 1 раз у 2 роки. До перевірок залучати юрисконсульта.

Згідно плану роботи

Голови обласних МСЕК

6.

Поліпшити навчальну роботу з працівниками стосовно вивчення та впровадження в практику роботи новин та норм законодавства стосовно медико-соціальної експертизи, науково-методичних рекомендацій інститутів експертизи тощо

Згідно плану роботи

Згідно плану-графіку

7.

Заборонити знаходження пацієнтів чи їх родичів на комісії із сторонніми предметами та речами, які не мають відношення до процесу експертизи

Постійно

Голови МСЕК

8.

Здійснювати контроль за роботою підлеглих працівників, виконання ними функціональних обов’язків та недопущення використання службового становища з корисливою метою.

Постійно

Головний лікар,

голови МСЕК, гол. Бухгалтер

9.

Не допускати ситуації стосовно прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди працівниками МСЕК. Вживати конкретних заходів щодо підвищення морально-етичних норм поведінки медичних працівників.

Постійно

Голови МСЕК

10.

Забезпечити дотримання працівниками положень Закону України «Про правила етичної поведінки».

постійно

Голови МСЕК

11.

Роз’яснення рішень комісії проводити аргументовано та вичерпно, роз’яснювати порядок оскарження рішення МСЕК, при бажанні експертованого – видавати письмове рішення комісії. Передавати медекспертні справи в порядку оскарження чи консультації на обласні МСЕК в 3- денний термін з дня огляду

Постійно

Голови МСЕК

12.

Перевірити стан організації та якості проведення медико-соціальної експертизи в первинних МСЕК

Згідно плану роб.облМСЕК

Обласні МСЕК

13.

Проводити аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості установи, вживаючи дієвих заходів щодо її усунення. Не допускати порушень фінансово-господарської діяльності

Постійно

Головний бухгалтер

14.

Здійснювати контроль за станом платіжно-розрахункової дисципліни.

Постійно

Головний бухгалтер

15.

Дотримуватись вимог чинного законодавства при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та прозорість у їх проведенні.

Постійно

Головн.бухг

Тендерний комітет

16.

Вживати заходів щодо своєчасної оплати за комунальні послуги в орендованих приміщеннях Центру МСЕ. Дотримуватись вимог Закону України Про оренду державного і комунального майна

Постійно

Головний бухгалтер

17.

Ефективно використовувати державні кошти, спрямовані на ремонтні роботи приміщень Центру МСЕ та структурних підрозділів

По мірі проведення ремонту

Головний бухгалтер, зав господарством

18.

Проаналізувати стан роботи з кадрами, виходячи з принципу посилення вимогливості та підвищення особистої відповідальності кожного працівника за неухильне виконання посадових обов”язків у справі зміцнення правопорядку, суворого дотримання законності на всіх ділянках роботи.

Постійно

Головний лікар

Голови МСЕК

Інспектор з

кадрів

19.

Підвищити якість роботи Центру МСЕ з питань добору, підготовки та підвищення фахового рівня лікарів та середнього медичного персоналу, посилення їх особистої відповідальності щодо недопущення фактів зловживання при виконанні своїх професійних обов’язків та використання свого службового становища з корисливою метою.

Постійно

Головний лікар, голови МСЕК, інспектор з кадрів, юрисконсульт

20.

При проведенні медико-соціальної експертизи дотримуватись принципів законності, гласності, колегіальності, профілактики інвалідності, підзвітності та відповідальності перед вищестоящими органами.

Постійно

Всі працівники МСЕК

21.

Дотримуватись вимог Наказу МОЗ України №577 від 30.07.2012 року «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в МСЕК».

Постійно

Всі працівники МСЕК